• ENGENG
 • Sednica RG NKEU za Poglavlje 28 (Zaštita potrošača i zaštita zdravlja)

  Domaće pravosuđe je hronično preopterećeno parničnim predmetima, a periodičnim talasima masovnih parnica, ta pojava dobija takve dimenzije da gotovo parališe normalan rad sudova.

  „Masovke“ ili repetitivne parnice za predmet imaju spor povodom povreda prava velikog broja lica kao posledice protivpravnog postupanja po pravilu jednog istog pravnog subjekta. One za predmet imaju isti ili sličan činjenični i pravni osnov. Nedavni talas tužbi radi zaštite prava u oblasti finansijskih usluga, tzv. bankarskih predmeta, je pokazao kakve katastrofalne posledice mogu da imaju masovne parnice, naročito za rad beogradskih sudova.

  Masovne parnice:

  • Kreiraju velike troškove, pogotovo zastupanja advokata
  • Stvaraju „zid predmeta“ u nadležnim sudovima koji otežava građanima pristup pravdi
  • Uzrokuju nepotrebnu repetitivnost u radu sudova
  • Uslovljavaju pravnu nesigurnost zbog mogućnosti različitog odlučivanja u istovrsnim stvarima

  Da li je kolektivna tužba jedno od mogućih rešenja za problem masovnih parnica? Pravni instrument sudske zaštite kolektivnih interesa, koji se uveliko primenjuje u većini zemalja Evropske unije, pruža mogućnost da se u jednom sudskom postupku razreši sporno pitanje koje tangira hiljade građana, a potom da se takva odluka jednako sprovede u svim pojedinačnim situacijama. Zaštita potrošača je oblast u kojoj se kolektivna tužba inicijalno javlja i dalje razvija, jer su masovne povrede prava najčešće upravo u potrošačkim stvarima, npr. kod tipskih korisničkih ugovora (mobilni i kablovski operateri, komunalne usluge, elektrodistribucija) ili kod pružanja finansijskih usluga (navedeni bankarski predmeti). Pitanje uvođenja kolektivne tužbe u domaći pravni poredak se ponovo aktuelizuje naročito imajući u vidu rad na pripremi izmena Zakona o parničnom postupku, koji je u toku.

  Ovo će biti centralna tema sednice Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati pregovore o pristupanju Srbiji EU u pregovaračkom poglavlju 28 (Zaštita potrošača i zaštita zdravlja) a čijim radom koordiniše Centar za evropske politike. Pored toga, na sastanku će se govoriti i prvim iskustvima u primeni novog Zakona o zaštiti potrošača.

  Više o tome u izveštaju koji je izradio Centar za evropske politike: https://cep.org.rs/publications/izvestaj-o-potrebi-resavanja-problema-masovnih-parnica-i-mogucnostima-uvodjenja-kolektivne-tuzbe-u-pravni-poredak-republike-srbije/

  *Prisustvo na događaju je moguće samo na osnovu poziva.

  Nazad na vrh