U kontekstu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i shodno tome integraciji u Evropski administrativni prostor, pitanje ljudskih kapaciteta u javnim upravama država Jugoistočne Evrope postaje sve značajnije, što se prvenstveno odnosi na kapacitet za pružanje usluga i obavljanje zadataka. Ova pitanja su razmatrana na dvodnevnoj konferenciji Jačanje ljudskih kapaciteta za pristupanje EU u državama Jugoistočne Evrope koja je održana od 13. do 16. oktobra u Cavtatu (Hrvatska). Konferencija je kao platforma za debatu i razmenu mišljenja okupila kreatore politika, državne službenike, članove parlamenata, predstavnike različitih instituta ijugoisto;na ostale zainteresovane učesnike.

Centar za evropske politike je u okviru inicijative Think for Europe Network (TEN) sačinio kratak istraživački rad na temu razmatranu na konferenciji, koji će biti objavljen prve nedelje novembra. Nebojša Lazarević, direktor CEP-a, predstavio je glavne preliminarne nalaze istraživanja na konferenciji. On se osvrnuo na teme poput mehanizama za motivisanje i zadržavanje državnih službenika u vidu njihovog stipendiranja na master studijama u oblasti evropskih poslova, dok je pomenuo i neka iskustva država članica EU u kreiranju posebnih profesionalnih programa za ograničeni broj državnih službenika angažovanih na poslovima pristupanja EU.

Rezultati diskusije sa konferencije će služiti da upotpune nalaze istraživanja i uključe ih u pomenuti rad. Prvi deo rada će pružiti odgovor na pitanje gde se reforma javne uprave nalazi u procesu evropske integracije, dok je drugi deo rada usmeren ka aspektu ljudskih resursa u javnoj upravi u kontekstu pristupanja EU, i zasniva se na kratkom istraživanju dobrih regionalnih praksi u tim oblastima. Rad stoga razmatra nekoliko relevantnih aspekata politike razvoja ljudskih resursa u okviru procesa pristupanja EU. Ta pitanja uključuju nalaženje odgovarajućeg pristupa obuci službenika za poslove pristupanja, stipendiranje master programa za evropske poslove, posebne profesionalne programe EU, i slično.

" /> CEP vesti Archives - Страница 28 од 28 - Centar za evropske politike
  • ENGENG
  • CEP vesti

    1 26 27 28
    Nazad na vrh