youtube

Twitter

facebook

Ka efektnijim administrativno-lobističkim kapacitetima Srbije u Briselu

Think Tank Fund Open Society FoundationsOvaj istraživački projekat se bavi nedovoljno istraženom temom, koja se tiče administrativnih, diplomatskih, političkih i lobističkih kapaciteta Srbije usmerenih ka EU institucijama. Studija će istražiti trenutno stanje kapaciteta Srbije i glavne nedostatke. Takođe, pružiće preporuke za unapređenje kapaciteta, kako bi se obezbedio veći uspeh Srbije na njenom putu ka EU. Rezultati ove studije su usmereni ka srpskim donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama.

Ovaj projekat finansira Think Tank Fund – Fondacija za otvoreno društvo, u okviru programa podrške mladim profesionalcima. U sklopu ovog programa, CEP timu se pridružio Strahinja Subotić koji će biti angažovan na istraživanju. Think Tank program podrške mladim profesionalacima nastoji da pomogne nezavisnim istraživačkim centrima iz Centralne i Istočne Evrope da privuku diplomce koji su nedavno završili master i doktorske programe društvenih i humanističkih nauka u inostranstvu, dajući im priliku da steknu iskustvo iz prve ruke u istraživanju politika.

Institucionalni grant CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti životne sredine

Stanište EK Odžakacep logo EK Smedereva BEC

Konzorcijum predvođen Centrom za evropske politike dobitnik je institucionalnog granta u okviru CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine. Zajedno sa partnerskim organizacijama (Ekološki centar Stanište, Ekološki pokret Odžaka, Lokalni ekološki pokret iz Smedereva i Business and Economy Center) CEP će od 26. oktobra 2016. do 26. oktobra 2017. godine CSOnnect institucionalni grant koristiti zarad doprinosa poboljšanom učešću civilnog društva u procesu donošenja odluka koje se odnose na pristupne pregovore u vezi sa Pregovaračkim poglavljem 27 (životna sredina) kao i nakon dostizanja punopravnog članstva.

Kako bi dali pomenuti doprinos, CEP i partnerske organizacije će sprovoditi obuke OCD i medija, analizu finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou, konsultacije sa predstavnicima javne uprave, edukacije učenika u školama kao i druge aktivnosti od značaja za jačanje kapaciteta civilnog društva za uspešno delovanje u oblasti zaštite životne sredine i procesa pristupanja.

Institucionalni grant se finansira sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).

Regional Environmental Center CSOconnect Swedish Embassy

Partnerstvo za reformu javne uprave i javnih usluga u Srbiji - PARtnerships

USAIDCilj projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave fokusirajući se na građane, kao i da unapredi odgovornost Vlade Srbije za kvalitet usluga koje pruža građanima. Radeći kako na nivou razvoja politika tako i na nivou zajednice, projekat će biti usmeren na poboljšanje kvaliteta i transparentnosti u osmišljavanju i pružanju najtraženije vrste javnih usluga u oblastima zdravstva, obrazovanja i unutrašnjih poslova.

"Partnerstvom do dobre JAvne uprave" je dvogodišnji projekat koji realizuju Centar za evropske politike (CEP) i Evropski pokret u Srbiji (EPuS) kao glavni partneri na projektu. Projekat se realizuje u saradnji sa još 12 partnera u Srbiji: Pro-Pozitiv, Protecta – Niš, Timočki omladinski centar i 9 članica Mreže Evropskog pokreta u Srbiji u Suboticai Novom Sadu,  Sremskoj Mitrovici, Lazarevcu, Valjevu, Kraljevu, Kruševcu, Novom Pazaru i Leskovcu.

Ciljevi projekta:

  1. Da omogući aktivno učešće organizacija civilnog društva (OCD) u Srbiji u praćenju napretka RJU, kao i u kreiranju kvalitetnih, na činjenicama zasnovanih predloga za unapređenje politike u ovoj oblasti.
  2. Da uspostavi dvosmernu komunikaciju između građana i nadležnih organa u oblasti RJU i javnih usluga, kroz prikupljanje informacija od građana o kvalitetu uprave i pružanju javnih usluga i obezbeđivanje reakcije nadležnih organa na osnovu njih.
  3. Da obezbedi pouzdane činjenice o zadovoljstvu građana trima različitim grupama najčešće korišćenih i najrasprostranjenijih javnih usluga, kao i o kvalitetu kreiranja politike u tim oblastima, koje su klučne u procesu pristupanja EU kada je u pitanju RJU.
  4. Da pruži preporuke zasnovane na činjenicama i doprinese procesu RJU kao i unapređenju kvaliteta javnih usluga u kontekstu pregovora o pristupanju EU.

Projekat podržava:

U.S. Agency for International Development (USAID/Serbia)

Trajanje projekta:

Maj 2016. – Maj 2018.

Centar izvrsnosti za kreiranje javnih politika na Zapadnom Balkanu (CEPS WeB)

Cilj projekta je stvaranje Centra izvrsnosti za kreiranje javnih politika u zemljama Zapadnog Balkana (Centre for Excellence on Policymaking Systems in the Western Balkans - CEPS WeB), u sklopu institucionalnog okvira koji pruža Think for Europe Network (TEN). Centar će biti orijentisan ka stvaranju potražnje i podizanju svesti o neophodnosti istraživanja i analiza javne politike na regionalnom nivou, kroz zajedničke istraživačke i zagovaračke aktivnosti. CEPS WeB će ukazati na regionalne aspekte sistema kreiranja politika, kao i procedure, pristupe i kapacitete koji su zajednički u regionu i koij prevazilaze nacionalne programe.

Projekat će trajati šest meseci i sastojće se iz serije aktivnosti čiji je cilj osmišljavanje CEPS WeB-a. Ove aktivnosti će se uglavnom odvijati kroz interaktivne radionice kojima će prisustvovati organizacije članice TEN mreže i njihovi saradnici. Javni događaji će biti organizovani poslednjeg meseca projekta, da bi se predstavio finalni proizvod zajedničkih napora tokom i između radionica - CEPS WeB pozicioni dokument. Pored toga, biće sprovedeno istraživanje komparativnih dobrih praksi u uspostavljanju centara izvrsnosti fokusiranih na sistem i proces kreiranja politika u Evropi i svetu.

Projekat sprovodi Think for Europe Network (TEN), a finansira se kroz Regionalni program za promociju istraživanja (RRPP). Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu na Univerzitetu u Frajburgu koordiniše i upravlja RRPP-om. Program u potpunosti finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), koja je deo Saveznog ministarstva spoljnih poslova.

RRPP

Monitoring reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu

EUOd decembra 2015. godine Centar za evropske politike realizuje trogodišnji regionalni projekat „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave“ (WeBER).

Projekat se realizuje uz podršku Evropske komisije u okviru programa „Podrška civilnom društvu i medijima 2014-2015 – Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva” a u partnerstvu sa 6 organizacija sa Zapadnog Balkana i Evrope  (EPI – Makedonija, IA –Crna Gora, IDM – Albanija, VPI – BiH,  GLPS – Kosovo i EPC - Belgija).

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i medija na Zapadnom Balkanu za učešće u kreiranju i implementacji reforme javne uprave.  Organizacije civilnog društva prepoznate su  kao značajni akteri u kreiranju javnih politika na nacionalnom i regionalnom nivou zbog čega ovaj projekat nastoji da ojača njihove nadzorne i konsultantske sposobnosti.  Kvalitetno i analitično izveštavanje medija na temu reforme javne uprave zasnovano na argumentima i dokazima ima podjednako značajnu ulogu u ovim procesima. Zbog toga se projekat kao drugoj target grupi okreće upravo medijima.

CEP u Partnerstvu za otvorenu upravu - mehanizam za nezavisno izveštavanje

Partnerstvo za otvorenu upravuCentar za evropske politike je početkom juna 2014. godine izabran za nacionalnu istraživačku organizaciju koja deluje kao mehanizam za nezavisno izveštavanje (Independent Reporting Mechanism - IRM) pod okriljem Partnerstva za otvorenu upravu (Open Government Partnership - OGP). Partnerstvo predstavlja multilateralnu inicijativu sa sedištem u Vašingtonu, SAD, sa ciljem promovisanja transparentnosti i osnaživanja građana za njihovo učešće u kreiranju politika, kao i sa ciljem promocije javne odgovornosti kroz upotrebu novih tehnologija. Neposredni cilj IRM-a je da utiče na odgovornost institucija i zainteresovanih strana zaduženih za sprovođenje obaveza iz Akcionih planova. CEP radi na monitoringu razvoja i implementacije Akcionog plana OGP za Srbiju, kao sredstva za pokretanje diskusije između javnog i civilnog sektora, i obezbeđuje da su izazovi, aktivnosti i osnovni ciljevi Akcionog plana podržani od strane svih zainteresovanih strana. Istraživački tim CEP-a koji radi na sprovođenju IRM-a čine Aleksandra Rabrenović, Jelena Miletić i Amanda Orza.

Srbija je započela proces Partnerstva u martu 2012. godine pod okriljem Ministarstva kulture, medija i informacionog društva kada je i potpisana Deklaracija o otvorenoj upravi. Prvi Akcioni plan usvojen je 2013. godine ali nije sprovedena evaluacija. Usvajanje drugog Akcionog plana pod koordinacijom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za period 2014-2015. planiran je za jul 2014. godine, ali je proces finalizovan tek u februaru 2015. godine. Akcioni plan na srpskom jeziku možete pronaći ovde.

Kafe Evropa

Postavka i koncept Kafea EvropaŠta je Europe Café?

Europe Café predstavlja platformu za diskusije koje se odvijaju u opuštenoj, dinamičnoj i neformalnoj atmosferi. Okupljanja u formatu Europe Café-a se odvijaju radi razmene mišljenja, pitanja i ideja sa relevantnim akterima, donosiocima odluka, partnerskim organizacijama, organizacijama civilnog društva i javnošću na razne teme vezane za proces evropskih integracija Srbije.

Svrha Europe Café-a jeste da pruži platformu za otvorene i plodonosne diskusije koje će da proizvedu nove ideje za napredak Srbije u procesu EU integracija, da informiše javnost o posebnim aspektima procesa pristupanja u EU i da uključi relevantne aktere u debatu.

Odakle dolazi ideja za Europe Café?

Europe Café je osmišljen na osnovu principa World Café metode. Ovim metodom se obezbeđuje efektivni format za održavanje diskusija sa potencijalno velikim grupama učesnika i može biti modifikovan u skladu sa specifičnim potrebama.

Opširnije...

Kvalitetnom politikom zadržavanja kadrova do održive integracije Srbije u Evropsku uniju

Kvalitetnom politikom zadrzavanja kadrova do održive integracije Srbije u EUProblem prevelike fluktuacije kadrova zapažen je u državnoj upravi Srbije u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, s naglaskom na zaposlene u jedinicama nadležnim za poslove evropskih integracija i upravljanje fondovima EU i razvojne pomoći. Politika zadržavanja zaposlenih na poslovima evropskih integracija i upravljanja fondovima predstavlja jedan od ključnih preduslova za uspešnu integraciju i članstvo u EU, zbog složenosti i specifičnosti poslova koji obavljaju. Shodno tome, Centar za evropske politike je među prvima prepoznao važnost i potrebu da se izradi sveobuhvatna analiza trenutnog stanja odliva kadrova iz ovih jedinica, i pruže preporuke za kreiranje održive politike koja bi obezbedila da najkvalitetniji službenici ostanu u upravi. 

Istraživanje ovog pitanja ostvareno je u okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Uz dodatnu finansijsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU), CEP je angažovan za potrebe analize aktuelnog stanja, utvrđivanja stvarnog uzroka, korena i obima problema, i pružanja opcija i preporuka. Glavni rezultat ove analize biće omogućavanje informisanog i efikasnog osmišljavanja politike zadržavanja kvalitetnih kadrova u državnoj upravi u Srbiji. 

U sprovođenju projekta, CEP uspešno sarađuje s Kancelarijom za evropske integracije, koja će biti glavni korisnik rezultata projekta.

Podrška mladim profesionalcima

OSFU okviru programa podrške mladim profesionalcima koji sprovodi Think Tank Fund – Fondacija za otvoreno društvo, istraživačica Katarina Kosmina pridružila se timu CEP-a. Njen istraživački rad fokusiraće se na  analizu kapaciteta lokalnih samouprava za sprovođenje projekata u okviru IPA fondova.

Think Tank program podrške mladim profesionalacima nastoji da pomogne nezavisnim istraživačkim centrima iz Centralne i Istočne Evrope da privuku diplomce koji su nedavno završili master i doktorske programe društvenih I humanističkih nauka, dajući im priliku da steknu iskustvo iz prve ruke u istraživanju politika.

Politika konkurencije u Srbiji – U čemu je problem?

Europan Fun for the BalkansCEP je započeo istraživački projekat u okviru regionalnog programa za javne politike Think and Link, kojim se nastoje istražiti problemi u implementaciji politike konkurencije u Srbiji. Projektom će biti sprovedena sveobuhvatna analiza kako bi se identifikovale prepreke delotvornoj implementaciji ove politike, informisale zainteresovane strane i podigla svest o potencijalnim mehanizmima za unapređenje, u skladu sa zahtevima koji proizilaze iz procesa integracije u EU i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a zatim preporučilo bolje praćenje implementacije ove politike. Tokom devet meseci trajanja projekta predviđena je i faza zagovaranja, kod donosilaca odluka i drugih zainteresovanih strana, za primenu preporuka proisteklih iz istraživačkih aktivnosti.

Projekat finansira Evropski fond za Balkan, koji rukovodi programom Think and Link. Program ima za cilj da podstakne otvoren proces donošenja odluka na Zapadnom Balkanu, zasnovan na činjenicama. Više o programu pročitajte ovde.

Jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača za bolje opštinske usluge u Jugoistočnoj Evropi

TEN NetworkCilj projekta ,,Jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača za bolje opštinske usluge u Jugoistočnoj Evropi’’ jeste jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača za zagovaranje prava korisnika opštinskih usluga u Jugoistočnoj Evropi. Projekat finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) – GIZ kroz Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga, a sprovodi ga Mreža istraživačkih centara koji se bave evropskim politikama u Jugoistočnoj Evropi – TEN, koju čine Centar za evropske politike (CEP), Institut za evropske politike (EPI) iz Makedonije i Institut alternativa (IA) iz Crne Gore. U realizaciju projekta su uključene i nacionalne potrošačke organizacije iz ove tri zemlje (Nacionalna organizacija za zaštitu potrošača Srbije, Centar za zaštitu potrošača Crne Gore i Organizacija za zaštitu potrošača Makedonije), dok će se organizacije za zaštitu potrošača iz ostalih zemalja regiona postepeno uključivati u projekat.

Implementacija projekta biće sprovedena kroz komplet radnih paketa koji će biti koncentrisani na sledeće aktivnosti: izradu regionalne studije i usvajanje akcionih planova za zagovaranje potrošačkih organizacija (radni paket 1), organizovanje dijaloga između svih zainteresovanih strana i priprema strategija za podizanje svesti potrošača (radni paket 2) i osnivanje regionalne organizacije za zaštitu potrošača – CONWeB sa jasnim ciljem pridruživanja BEUC – Evropskoj organizaciji za zaštitu potrošača (radni paket 3).

Predviđeno vreme za implementaciju projekta iznosi 13 meseci, a sa realizacijom je započeto u februaru 2015. godine.

GIZ Open Regional Fund

Uticaj procesa pristupanja EU na jačanje ljudskih resursa u državnoj upravi: razvoj sistema zapošljavanja na osnovu zasluga

Ambasada Francuske u SrbijiKakvi su trenutni kapaciteti državnih službenika za poslove povezane sa evropskim integracijama i pregovorima o članstvu? Na koji način zapošljavanje novih državnih službenika može da doprinese kvalitetnijem učinku Srbije u procesu pregovora, i kasnije članstvu? U svetlu sve većeg značaja koji se pridaje suštinski sprovedenoj reformi javne uprave, kao conditio sine qua non u pregovorima o pristupanju, Centar za evropske politike, uz podršku Ambasade Francuske u Srbiji, nastoji da odgovori na ova pitanja u zajedničkom istraživačkom projektu. Cilj istraživanja je da analizira sistem zapošljavanja državnih službenika u Srbiji, kao jednog od aspekata stvaranja službeničkog sistema na osnovu zasluga, ukaže na mogućnosti njegovog unapređenja u kontekstu pregovora o članstvu, pokaže njen značaj za celokupno funkcionisanje države i samim tim da podstakne buduća istraživanja i bavljenje ovom temom. Nalazi istraživanja predstavljeni su 28. novembra 2014. godine, na zajedničkoj konferenciji održanoj u Francuskom institutu u Beogradu.

Reforming Policy Coordination and the Centre of Government – Third Phase

CEPU okviru projekta “Reforming Policy Coordination and the Centre of Government” koji finansira Evropska unija, a realizuje konzorcijum organizacija predvođen Nemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), eksperti CEP-a Milena Lazarević i Marko Obradović su angažovani da sprovedu istraživanje i izrade snimak (,,mapu’’) ciklusa kreiranja (javnih) politika u Srbiji. Zahtevan rad koji pokriva sve faze ciklusa politika od planiranja na nivou Vlade, preko planiranja i kreiranja politike i  propisa na nivou ministarstava, izrade i praćenja strateških dokumenata, do odlučivanja Vlade i praćenja i evaluacije. Podaci do kojih se došlo arhivskim istraživanjem su upoređeni sa podacima i informacijama koji su prikupljeni dubinskim polustrukturiranim intervjuima sa predstavnicima četiri ministarstava koja su uzeti kao studije slučaja, kao i relevantnim vladinim kancelarijama, kako bi se došlo do zaključka o neusklađenosti de lege i de facto situacije. Na osnovu rezultata snimka stanja i analize uporednih dobrih praksi u državama članicama Evropske unije, projekat je rezultirao preporukama za unapređenje procesa kreiranja (javnih) politika u Srbiji. 

Evaluacija javnih politika i revizija svrsishodnosti - na istom ili paralelnom koloseku?

Regionalni program za prmociju istrazivanja na Zapadnom Balkanu (RRPP)

U okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), Centar za evropske politike u saradnji sa Institutom za evropske politike (EPI) iz Skoplja i Institutom Alternativa iz Podgorice, kao partnerskim organizacijama, sprovodi u narednih 12 meseci istraživanje o evaluaciji javnih politika i reviziji svrsishodnosti.

Projekat “Evaluacija javnih politika i revizija svrsishodnosti – na istom ili na paralelnom koloseku?” finansijski je podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC).

Cilj projekta je analiza institucionalne i stvarne prakse sprovođenja revizije svrsishodnosti i evaluacije politika, kao i njhovog međusobnog odnosa prevashodno na primerima iz uporedne prakse. Kako bi se to postiglo, ovi procesi će biti istraženi u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, a sprovešće se i istraživanje komparativnih praksi u šest država članica Evropske unije. Krajnji proizvod istraživanja biće studija u kojoj će biti date opcije i preporuke kako bi se unapredili sistema evaluacije javnih politika u državnim organima država konzorcijuma, 

Rezultati istraživanja će biti predstavljani na regionalnoj konferenciji koja će se održati u Beogradu, u organizaciji Centra za evropske politike. 

TRAIN program 2014: Pospešivanje dijaloga o politikama na Zapadnom Balkanu

CEP-ova istraživačica, Amanda Orza, u okviru TRAIN programa razvila je siže politike „Učešće OCD u procesu kreiranja politika u Srbiji: Koje su opcije?“ koji ima za cilj da ispita dostupne mehanizme učešća organizacija civilnog društva naročito se fokusirajući na početnu fazu ciklusa – formulisanje politika. Istraživanjem su analizirane postojeće prakse učešća civilnog društva u kreiranju politika u Srbiji, i data procena o faktorima uspeha i neuspeha. Kako bi se razvile precizne i praktične preporuke za učešće OCD u formulisanju politika u Srbiji, istraživanje je imalo dvojak pristup, najpre se fokusirajući na kontekst politike Evropske unije, a onda na izabranu studiju slučaja države članice. Uskoro se očekuje objavljivanje Sižea.

TRAIN program (engl. Think  Tanks  providing  Research  and  Advice  through  Interaction  and Networking) ima za cilj da podrži regionalnu saradnju kroz iniciranje dijaloga o politikama među think tank organizacijama i političkih aktera na Zapadnom Balkanu, i da poveća njihov kredibilitet i vidljivost kroz umrežavanje sa akterima iz Evropske unije.

DGAP  Stability Pact for South Eastern Europe 

TRAIN sprovodi Nemački savet za spoljne odnose (DGAP) u saradnji sa Evropskim fondom za Balkan (EFB)
uz podršku Federalne kancelarije spoljnih poslova (Pakt za stabilnost jugoistočnu Evropu)

Mreža 23

Mreža 23Sprovođenje projekta je počelo u maju 2014. u Makedoniji, i trajaće 15 meseci. Vodeći partner je Institut za evropske politike iz Skoplja (u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Makedoniji i Centrom za upravljanje promenama), dok su CEP i Institut alternativa iz Podgorice pridruženi partneri koji obezbeđuju razmenu najboljih praksi iz regiona.

Glavni ciljevi projekta su: strukturisana koordinacija OCD u Makedoniji u pogledu praćenja i evaluacije sprovođenja zakonodavstva pokrivenog poglavljem 23 – Pravosuđe i osnovna prava; podizanje kapaciteta OCD za praćenje i evaluaciju poglavlja 23 na nacionalnom i lokalnom nivou, obezbeđivanje mehanizma za uticaj OCD na proces kreiranja javnih politika putem koordiniranog pristupa Mreži 23 i povećanje svesti javnosti o značaju poglavlja 23 za sveukupni proces pristupanja EU.

U okviru projekta, izrađena je analiza poglavlja 23 – Pravosuđe i osnovna prava, kao i brošura „Zašto je poglavlje 23 ključno za pristupanje EU?“.

Projekat je finansirala Evropska unija kroz IPA Program podrške civilnom društvu 2013. Projekt je takođe finansijski podržala Kraljevina Holandija.

Think Tank program podrške mladim profesionalcima

OSF Think Tank FundCEP-ova istraživačica Ksenija Simović radila je na izradi dve istraživačke studije u okviru programa podrške mladim profesionalcima pod pokroviteljstvom Think Tank Fund-a, Fonda za otvoreno društvo (Open Society Foundations). Prvom studijaom "Slobodno kretanje robe i pregovori o članstvu Srbije u EU: Praktična pitanja, mogućnosti i izazovi u pogledu efikasne integracije Srbije na evropsko jedinstveno tržište" identifikovani su potencijalni problemi u procesu harmonizacije zakona u oblasti slobodnog kretanja robe. Drugom studijom "Ispitivanje mogućnosti za bolje korišćenje pregovora za članstvo u EU za sticanje oznaka geografskog porekla za srpske poljoprivredne proizvode" predstavljen je pregled mogućnosti za unapređenje srpskih poljoprivrednih proizvoda i obezbeđivanje njihovog boljeg plasmana na evropskom jedinstvenom tržištu kroz registraciju oznaka geografskog porekla na nivou EU.

Istraživačke studije razmatraju relevantno EU i srpsko zakonodavstvo, kao i pojedine studije slučaja, uglavnom proučavajući načine na koje su se neke od najnovijih država članica bavile ovim relevantnim pitanjima tokom njihovih pregovora o članstvu.

S obzirom da je ljudski kapital najveći adut za svaki think tank, Think Tank program podrške mladim profesionalacima ima za cilj da pomogne nezavisne istraživačke centre iz centralne i istočne Evrope da privuku diplomce koji su skoro završili magistarske i doktorske programe u društvenim i humanističkim naukama, dajući im priliku da steknu iskustvo iz prve ruke u istraživanju politika. Program omogućava nezavisnim istraživačkim centrima da regrutuju mlade istraživače poreklom iz regiona koji su nedavno diplomirali na univerzitetima u zemljama OECD-a i finansira njihove istraživačke projekte, u trajanju do 6 meseci.

TEN background dokument - Uslovi koordinacije i institucionalne organizacije u procesu pristupanja i pregovora sa EU

ten logoPartnerske organizacije iz Think for Europe mreže think tank organizacija i istraživačkih centara u oblasti EU politika u Jugoistočnoj Evropi (TEN), učestovale su u izradi background dokumenta pod nazivom Uslovi koordinacije i institucionalne organizacije u procesu pristupanja i pregovora sa EU. Ovaj dokument izrađen je za potrebe sprovođenja regionalne radionice mreže kancelarija za evropske integracije u Jugoistočnoj Evropi održane u periodu od 23-25. aprila 2014. godine u Bečićima, u okviru GIZ ORF (Open Regional  Fund) projekta. Milena Lazarević, viša programska menadžerka CEP-a, radila je na izradi ovog papira.

Podeljen u šest poglavlja, dokument analizira institucionalnu organizaciju i koordinaciju u okviru celokupnog procesa EU integracija uzimajući u obzir specifičnosti proširenja na Zapadni Balkan i nacionalne strukture u procesu pristupanja; institucionalnu organizaciju i uslove koordinacije za pregovore o pristupanju iz perspektive osnovnih struktura neophodnih za vođenje pregovora o pristupanju; povezanosti procesa kreiranja politika i koordinacije na nacionalnom nivou sa pristupanjem EU; kao i učešća i uloge civilnog društva i parlamenata u procesu pristupanja kao zainteresovanih strana. Dokument na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Korišćenjem podataka organizacija civilnog društva do efektivnog praćenja i evaluacije politika – Sektori javne uprave i socijalne politike i zapošljavanja

Projekat se bavi analizom uticaja organizacija civilnog društva na proces praćenja i evaluacije javnih politika u EU sa fokusom na istraživačkim organizacijama, dok će paralelno biti analizirana dosadašnja uključenost civilnog društva u Srbiji u proces praćenja efekata politika u sektorima javne uprave i socijalne politike i zapošljavanja. Uključenost civilnog sektora biće podstaknuta aktivnostima zagovaranja i podizanjem svesti i kapaciteta javne uprave i civilnog sektora o načinima poboljšanja kvaliteta procesa praćenja i evaluacije. Glavne ciljne grupe su ministarstva zadužena za reformu javne uprave, socijalnu politiku i zapošljavanje i organizacije civilnog društva zainteresovana za učešće u ovim procesima. 

Centar za evropske politike           
FREN

Ciljevi projekta su:

  • Obezbediti aktivno učešće civilnog društva u procesu monitoringa i evaluacije javnih politika
  • Povećati svest i razumevanje donosilaca odluka i državnih službenika, kao i organizacija civilnog društva o koristima i specifičnim načinima uključivanja OCD u proces praćenja i evaluacije

Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN) i Centar za evropske politike zajednički rade na sprovođenju projektnih aktivnosti.

Zastava EU

Ovaj projekat finansira Evropska unija. 

 

Think-Act-Impact: Unapređenje implementacije direktiva EU o proceni uticaja na životnu sredinu u Srbiji

Propisi o zaštiti životne sredine u Republici Srbiji su u velikoj meri usklađeni sa zakonodavstvom Evropske unije, dok se nedostaci najčešće odnose na njihovu primenu i učešće zainteresovane javnosti. Primena Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu nije izuzetak, i ona može biti značajno unapređena u cilju kvalitetnijeg upravljanja životnom sredinom. Uspešna primena zakonskih obaveza dodatno podstiče i brže napredovanje ka članstvu u EU u okviru pregovaračkog poglavlja 27 -  Životna sredina.

Centar za evropske politike      Ekološki centar Stanište      Srbija u pokretu 

Centar za evropske politike, zajedno sa Ekološkim centrom Stanište iz Vršca i udruženjem Srbija u pokretu, radiće u narednih godinu dana na realizaciji projekta „Misli-delaj-utiči: Unapređenje implementacije direktiva EU o proceni uticaja na životnu sredinu u Srbiji“ (Think-Act-Impact). Projektom će biti obuhvaćeno istraživanje problema i izazova u sprovođenju procena uticaja na životnu sredinu sa naglaskom na lokalne zajednice, kako bi se ponudila rešenja za njihovo prevazilaženje. Pored istraživačke, edukativno-aktivistička komponenta projekta biće sprovedena u izabranim lokalnim zajednicama zajedno sa lokalnim organizacijama civilnog društva i građanima i građankama.

Realizaciju projekta, finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

www.norveska.org.rs

Norwegian Embassy

Kreiranje politika u Srbiji u svetlu vođenja pretpristupnih pregovora sa EU

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZCentar za evropske politike završio je sa sprovođenjem istraživačkog projekta “Studija o kreiranju politika u Srbiji i predlozi za unapređenje u svetlu pretpristupnih pregovora sa EU” u decembru 2013. godine, a koji je finansijski podržao Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Cilj istraživanja bio je da se ustanove probleme i mane u procesu kreiranja politika u Srbiji, kao i da se predlože mehanizmi za bolju internu koordinaciju i kreiranje činjenično zasnovanih i participativnih politika, imajući u vidu početak procesa pregovora o pristupanju između EU i Srbije. Ključni nalazi istraživanja predstavljeni su na konferenciji u novembru 2013. godine u Beogradu, koja je okupila ključne zainteresovane strane iz Srbije i inostranstva‚. Finalna studija "Kreiranje politike i pregovori za pristupanje EU - Kako do rezultata za Srbiju" nalazi se u CEP-ovom Dokumentacionom centru.

Istraživanje je realizovano pod okriljem bilateralnog projekta GIZ-a i Kancelarije za evropske integracije „Podrška procesu interacije u EU“, čije je sprovođenje predviđeno u periodu od 2012. do 2015. godine. Ovaj projekat ima za cilj poboljšanje kapaciteta Vlade Srbije za vođenje pregovora o pristupanju u određenim poglavljima pravne tekovine EU. 

“Povećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u Srbiji”

Uvećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u SrbijiCentar za evropske politike započeo je novi projekat u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom Srbije (DRI) početkom marta 2013. godine, pod nazivom “Povećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u Srbiji”. Inicijativa je podržana od strane USAID Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

Cilje projekat bio je da se ustanove održive forme partnerstva DRI i organizacija civilnog društva i građana kroz:

  1. uspostavljanje institucionalizovanog odnosa saradnje u zajedničkim naporima za dostizanje odgovornosti vlasti, i
  2. unapređenje sistema upravljanja zahtevima građana za reviziju kako bi se ostvarilo njihovo veće učešće u procesu revizije.

Ovo je bio nastavak uspešne saradnje CEP-a i DRI, započete 2012. godine projektom “Utvrđivanje uslova za unapređenje rada Državne revizorske institucije u Srbiji”, takođe podržanim od strane USAID JRGA. 

CEP u „Think and Link“ projektu

Evropski fond za Balkan - EFB

Centar za evropske politike učestvovao je u "Think and Link" regionalnom projektu u okviru programa Envisioning Europe Evropskog fonda za Balkan, sa predlogom istraživanja "Ka delotvornijoj politici zaštite potrošača u Srbiji: Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za delotvorniju zaštitu potrošača".

Glavni cilj predloženog istraživanja bila je analiza prvih rezultata primene i sprovođenje novog Zakona o zaštiti potrošača u praksi i utvrđivanje da li je i na koji način pravna zaštita potrošača u Srbiji unapređena kao rezultat primene novog Zakona. Narodna skupština je donela ovaj zakon 12. oktobra 2010. godine, a njegova primena je otpočela 1. januara 2011. godine. U istraživanju je akcenat biti stavljen na ulogu, kapacitete i prepreke u radu organizacija za zaštitu potrošača u Srbiji, a u svetlu značajnije uloge koju ove organizacije treba da imaju u sprovođenju novog Zakona.

"Think and Link" regionalni projekat za razvoj predloga politika ima za cilj podsticanje inkluzivnog, na istraživanjima zasnovanog procesa donošenja odluka na Zapadnom Balkanu, putem iniciranja i podrške inidvidualnih i grupnih istraživačkih projekata na odabranu temu na godišnjem nivou, a u kombinaciji sa ciklusom regionalnih seminara. Program, u trajanju od osam meseci, sastoji se od uvodnog seminara za jačanje kapaciteta, istraživačke faze, mentorske faze i završnog seminara.

Više informacija o projektu "Think and Link" možete naći ovde.      

CEP i EPC na zajedničkom projektu jačanja kapaciteta Državne revizorske institucije

USAID

Evropski projektni centar (EPC) i CEP realizovali su projekat ,,Utvrđivanje uslova za unapređenje rada Državne revizorske institucije u Srbiji", koji je finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u okviru projekta za Reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

Implementacija projekta od strane EPC i CEP imala je za cilj da doprinese odgovornom i delotovornom upravljanju javnim fondovima u Srbiji, jačajući kapacitete DRI za sprovođenje njenih zakonskih mera. Konkretnije, projekat je imao sledeće ciljeve:

  • Poboljšanje učinka u sprovođenju celokupnog seta mera na raspolaganju DRI u obavljanju svoje funkcije, kao i njenog kapaciteta da obezbedi kontinuirano i verodostojno praćenje implementacije svojih mera.
  • Povećanje participacije civilnog sektora u praćenju i evaluaciji sprovođenja mera DRI.

Jedan od finalnih rezultata projekta je sveobuhvatna procena stanja implementacije mera DRI, uključujući i analizu prepreka u postojećem zakonodavstvu od značaja. Rezultati ove procene predstavljeni su javnosti i medijima u junu 2012. godine na konferenciji koja je okupila predstavnike DRI, relevantne predstavnike državne vlasti i organizacije civilnog društva.

U okviru projekta su, takođe, iznete preporuke za kontinuirano i verodostojno praćenje i evaluaciju mera DRI, posebno sa aspekta integrisanja organizacija civilnog društva u taj proces. Ove preporuke predstavljene su i razmatrane na konferenciji u junu 2012. godine.

Direktan korisnik projekta je Džavna revizorska institucija, koja je podržala pristup primenjen u projektu i blisko sarađivala na implementaciji projektnih aktivnosti. Ciljne grupe projekta bile su javne organizacije koje su do sada već bile predmet revizije, pravosuđe, kao i Odbor za finansije Narodne skupštine Republike Srbije.

Više o projektu USAID-a za Reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) možete pronaći ovde.

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade Today is #WorldWaterDay Water is source of life on our planet and we need to protect it. Learn something about the… https://t.co/D2Si1cT2g8
CEPBelgrade Employees of the #EU delegation in Belgrade marked the first anniversary since the horrific Brussels Attacks. https://t.co/ny7nlaSgSG
CEPBelgrade RT @Green_Europe: Ahead of #EU60 EEB calls for #FutureofEurope to focus on environment, with @CoHedegaard @JanezPotocnik22 and others https…

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme