Politika konkurencije u Srbiji – U čemu je problem?

Europan Fun for the Balkans

 

 

CEP je započeo istraživački projekat u okviru regionalnog programa za javne politike Think and Link, kojim se nastoje istražiti problemi u implementaciji politike konkurencije u Srbiji. Projektom će biti sprovedena sveobuhvatna analiza kako bi se identifikovale prepreke delotvornoj implementaciji ove politike, informisale zainteresovane strane i podigla svest o potencijalnim mehanizmima za unapređenje, u skladu sa zahtevima koji proizilaze iz procesa integracije u EU i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a zatim preporučilo bolje praćenje implementacije ove politike. Tokom devet meseci trajanja projekta predviđena je i faza zagovaranja, kod donosilaca odluka i drugih zainteresovanih strana, za primenu preporuka proisteklih iz istraživačkih aktivnosti.

Projekat finansira Evropski fond za Balkan, koji rukovodi programom Think and Link. Program ima za cilj da podstakne otvoren proces donošenja odluka na Zapadnom Balkanu, zasnovan na činjenicama. Više o programu pročitajte ovde.

Nazad na vrh