youtube

Twitter

facebook

Poglavlje 17: Ekonomska i monetarna politika

Euro

Pravna tekovina (acquis communautaire) u području ekonomske i monetarne politike sadrži posebna pravila kojima se zahteva:

 • nezavisnost centralnih banaka u državama članicama
 • zabrana direktnog finansiranja javnog sektora od strane centralne banke (primarna emisija)
 • zabrana povlašćenog pistupa javnog sektora finansijskim institucijama.

Od država članica se očekuje da koordiniraju svoje ekonomske politike koje podležu Paktu o stabilnosti i rastu u oblasti finansijskog nadzora. Nove države članice takođe su u obavezi da postupaju u skladu sa kriterijumima iznetim u Ugovoru o funkcionisanju Evropske unije da bi bile u mogućnosti da blagovremeno usvoje evro nakon pristupanja. Do tada, one će učestvovati u ekonomskoj i monetarnoj uniji kao države članice uz odstupanje od prava na korišćenje evra i tretiraće svoje kretanje kursa kao pitanje od zajedničkog interesa.

Usaglašavanje sa principima otvorene tržišne ekonomije koja počiva na slobodnoj konkurenciji, politici jedinstvene valute i ciljanju cenovne stabilizacije predstavlja osnovu ovog poglavlja. Poglavlje takođe blisko korespondira sa ekonomskim kriterijumima iz Kopenhagena (postojanje funkcionalne tržišne ekonomije sposobne da odoli pritisku konkurencije, odnosno tržišta u okvirima Unije).

Pravna tekovina u oblasti ekonomske i monetarne politike se rukovodi Naslovom VIII Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (članovima 119. do 144.) i uvođenjem relevantnog zakonodavstva (uredbe, direktive, odluke, itd.).

Svaka država članica treba da obezbedi da nacionalno zakonodavstvo, uključujući statute njene centralne banke, bude usaglašeno sa ugovorima Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB) i Evropske centralne banke (ECB).

Ekonomska i monetarna unija (EMU)

Evropski savet je u junu 1988. godine potvrdio cilj progresivnog  stvaranja ekonomske i monetarne unije (EMU). Savet je dao mandat Komitetu, kojim je predsedavao Jacques Delors, tadašnji predsednik Evropske komisije, da izuči i predloži konkretne faze realizacije. Komitet je predložio tri faze.

Prva faza – 1. jul 1990.

 • Uvođenje potpune slobode kapitalnih transakcija
 • Pojačana saradnja između centralnih banaka
 • Besplatna upotreba ECU (preteča evra)
 • Unapređenje ekonomske konvergencije

Druga faza – 1. januar 1994.

 • Uspostavljanje EMI (Evropskog monetarnog instituta)
 • Zabrana pozajmljivanja javnom sektoru od strane centralnih banaka
 • Unapređena koordinacija monetarnih politika
 • Jačanje ekonomske konvergencije
 • Proces osamostaljivanja nacionalnih centralnih banaka mora biti okončan do formiranja Evropskog sistema centrlanih banaka (ESCB)
 • Pripremne radnje za treću fazu

Treća faza – 1. januar 1999.

 • Trajno fiksiranje konverzijskih kurseva
 • Uvođenje evra
 • Sprovođenje jedinstvene monetarne politike kroz Evropski sistem centralnih banaka (ESCB)
 • Uvođenje ERM II mehanizma za intra-EU devizne kurseve
 • Uvođenje Pakta za stabilnost i rast

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme