youtube

Twitter

facebook

Marko Obradović


Marko Obradovic - CEPMarko je diplomu ekonomiste za spoljnu i unutrašnju trgovinu stekao na Univerzitetu u Beogradu, a diplomu Mastera za javnu upravu (MPA) na Kenedi školi za državne studije, Univerziteta Harvard u SAD. U javnom sektoru je radio na jačanju kapaciteta državne uprave u Srbiji kao ekspert na misiji i zamenik direktora projekta UNDP-a, a zatim kao savetnik za finansijska tržišta potpredsednika Vlade Miroljuba Labusa. U privatnom sektoru je radio kao glavni savetnik na projektu osnivanja prvog investicionog fonda u Srbiji, a zatim i korporativni savetnik vlasniku najveće privatne kompanije u Srbiji – Delta Holdinga. Na Harvardu je radio i kao asistent na predmetu "Strategija, konkurencija i regulacija tržišta." Po povratku iz Amerike angažovao se na nekoliko projekata u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Moldaviji i Kazahstanu, gde je za potrebe javnog sektora, pružao ekspertske usluge iz oblasti planiranja, osmišljavanja i implementacije politika razvoja turizma i turističkih destinacija, zatim analize efikasnosti, efektivnosti i svrsishodnosti socijalnih i ekonomskih javnih politika i procene rada odgovarajućih državnih institucija. Za privatne klijente pružao je ekspertske usluge iz oblasti analize i planiranja investicija i pravca razvoja biznisa na bazi procena delovanja budućih ekonomskih i drugih relevantnih faktora na tržištu kroz izradu strateških marketing planova, studija izvodljivosti i biznis planova. U oktobru 2014. godine Narodna skupština Republike Srbije izabrala ga je za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije sa mandatom od pet godina. Marko je prvi ekonomista koji je izabran na ovu funkciju u Republici Srbiji.

Dejan Zlatković

Dejan Zlatkovic - CEPDejan Zlatković je diplomirao na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu 2004. godine, a potom završio master studije u oblasti transportne ekonomije na Univerzitetu u Trstu 2005. godine. Trenutno je student doktorant na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu u oblasti finansijskih modela za upravljanje infrastrukturnim projektima. Nakon stažiranja u Kancelariji za evropske integracije, radio je u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i Ministarstvu finansija, kao koordinator za razvojnu pomoć i IPA koordinator na poslovima programiranja i sprovođenja pretpristupnih fondova EU. Od 2009. godine je zaposlen kao ekonomski savetnik u Ekonomskom odeljenju Ambasade Španije u Beogradu. Kao predstavnik Vlade Srbije, učestvovao je u pregovorima o zajmovima sa međunardnim finansijskim institucijama EIB i EBRD za finansiranje infrastrukturnih projekata na Koridoru X. Govori engleski i španski jezik.

Gordana Bekčić Pješčić, saradnik za komunikacije

Gordana Bekcic PjescicGordana je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odeljenju za srpski jezik i opštu književnost. Nakon završetka Studija kulture i roda u okviru Alternativne akademske obrazovne mreže (AAOM), stekla je zvanje master na Fakultetu političkih nauka u oblasti studija SAD. Trenutno je doktorant u istoj oblasti. Gordana je radila kao urednik u izdavačkoj kući, i u timovima za logistiku u međunarodnim organizacijama kao što su Pharmaciens sans Frontiéres Comité International (PSFCI) i u Delegaciji međunarodnog komiteta crvenog krsta (ICRC). Nakon nekoliko godina provedenih u korporativnom sektoru, radila je četiri godine u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije kao savetnik za komunikacije.

Gordana je autor knjige Od ideje do slobode koja se bavi političkim i sociološkim aspektima uspostavljanja Sjedinjenih Američkih Država. Objavila je više članaka u vezi sa savremenom kulturom, književnošću, međunarodnim odnosima, i medijskim pitanjima. Jedan je od autora Uputstva za korišćenje društvenih mreža u organima javne uprave (Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave), i urednik u izdavačkoj kući MostArt, Zemun. Govori engleski, i koristi ruski jezik. Udata je i majka jednog deteta.

Vladimir Vlajković

Vladimir VlajkovicVladimir Vlajković je saradnik Centra za evropske politike i stručnjak sa iskustvom u oblasti upravljanja projektima i upravljanja ljudskim resursima, specijalizovan da dizajnira, predstavi i uvede promene. Uključen je u reformu državne uprave u Srbiji od njenog početka. U prethodnih petnaest godina učestvovao je na brojnim projektima u zemljama u regionu i centralnoj Aziji koji su se bavili izgradnjom kapaciteta i unapređenjem rada državne uprave. U Srbiji je učestvovao u izgradnji kapaciteta za upravljanje reformom državne uprave, uspostavljanju sistema plata u državnoj upravi, kao i u mnogobrojnim projektima koji su se bavili optimizacijom državne uprave. Sproveo je veliki broj funkcionalnih analiza u zemlji i inostranstvu. Radeći na različitim projektima koji su se bavili razvojem institucionalnih kapaciteta u okviru reforme državne uprave, Vladimir je sarađivao sa velikim brojem organa državne uprave i u saradnji sa lokalnim i međunarodnim konsultantima dizajnirao i održao brojne obuke kako bi podržao samu realizaciju projekata. Učestvovao je u izradi velikog broja analiza, radova, izdanja u oblasti reforme državne uprave na srpskom i engleskom jeziku.

Sofia Tzortzi

Sofia Tzortzi - CEPSofia Tzortzi je ekspert u oblasti procesa donošenja odluka u EU sa širokim iskustvom stečenim putem različitih profesionalnih i akademskih aktivnosti. Zvanje diplomirane (Maîtrise) iz Evropskih studija stekla je na Univerzitetu Sorbona, dok je master odbranila na Evropa koledžu. Trenutno radi kao koordinatorka aktivnosti Komiteta stalnih predstavnika  - I deo (Coreper I) u Savetu ministara EU na poziciji „deputy Mertens“ Republike Kipar koja predsedava Savetom u drugoj polovini 2012. godine (jul - decembar 2012). Pre ovog angažmana bila je angažovana u kabinetu bivšeg grčkog evropskog komesara za životnu sredinu, Stavrosa Dimasa kao i u multinacionalnoj konsultantskoj kući u oblasti evropskih poslova sa sedištem u Briselu. U relevantno istraživačko iskustvo ubrajaju se učešće u projektu „EU Profiler“ Evropskog instituta u Firenci za evropske izbore 2009. godine kao državni ekspert, zatim priprema „Vodiča za efikasno lobiranje“ itd. Ostale aktivnosti uključuju bavljenje novinarstvom, volonterski rad u okviru Olimpijskih igara, rad sa decom sa invaliditetom kao i amatersko pozorište. Pored grčkog, odakle je poreklom i koji je njen maternji jezik, Sofia tečno govori engleski i francuski. Živi u Briselu (Belgija) nakon vremena provedenog u Francuskoj i Poljskoj.

Zoran Sretić

Zoran Sretic - CEPZoran Sretić je stručnjak za pravo Evropske unije, pravo životne sredine, pravo konkurencije EU, pravo intelektualne svojine i pravila unutrašnjeg tržišta EU. Rukovodio je Grupom za životnu sredinu, poljoprivredu i ruralni razvoj u Kancelariji za evropske integracije gde prati aktivnosti Vlade i pruža stručnu pomoć državnim organima u procesu pristupanja EU u relevantnim oblastima. Jedna od njegovih glavnih nadležnosti bila je savetovanje Pregovaračke strukture Srbije za vođenje pregovora o pristupanju, kao i pružanje pravnih analiza vladinih politika i mera u vezi sa pravom životne sredine EU, pravom intelektualne svojine i režimom unutrašnjeg tržišta, uključujući nesmetanu implementaciju trgovinskih odredbi i odredbi u vezi sa konkurencijom iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zaključenom između Srbije i EU. Trenutno je savetnik u advokatskoj kancelariji Gecic Law. Zoran je stekao titulu mastera prava u oblasti konkurencije na Univerzitetu Kraljica Meri u Londonu, kao i titulu magistra prava na međunarodnim magistarskim studijama Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija. Redovno objavljuje stručne tekstove u oblasti prava životne sredine EU, unutrašnjeg tržišta EU, zaštite prava intelektualne svojine i Zajedničke poljoprivredne politike u domaćoj stručnoj periodici, kao što su Pravo i privredaRevija za evropsko pravoIzazovi evropskih integracija i dr. On je bio saradnik i autor na izradi studije Efekti integracije Srbije u EU (FEFA fakultet, 2009.), brošure Bezbednost proizvoda i SSP (Ministarstvo trgovine i usluga, 2009, Beograd); i zbornika radova Ugovor iz Lisabona - sigurna luka ili početak novog putovanja? (Službeni glasnik, 2010.). Takođe, koautor je knjiga: Ekonomsko-privredni vodič kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (ISAC Fund, 2008), Izazovi evropskih integacija u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica (PALGO centar, 2011.), Vodič kroz EU politike – Trgovina (Evropski pokret u Srbiji, 2011.).

Branislav Milunović

Branislav Milunovic Branislav je diplomirao na Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, smer Klasično bankarstvo.Trenutno završava specijalističke studije na Fakultetu za bezbednost Univerziteta u Beogradu, smer Krizni menadžment. Nakon studija, pet godina je radio  u privatnom sektoru, od kojih je tri godine bio zaposlen u privatnom investicionom fondu sa sedištem u Švajcarskoj, na poziciji analitičara finansijskih pokazatelja preduzeća i projektnog menadžera. U periodu januar 2012. godine - mart 2013. godine Branislav je radio za Multi Donor Trust Fund for Justice Sector Support (MDTF-JSS) kao IT Expert for Justice Reform. Sredinom 2013. godine Branislav prelazi u državnu upravu gde radi u organima državne uprave nadležnim za oblast telekomunikacija odnosno elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja. Radio je i u oblasti informacionog društva na poslovima utvrđivanja strategije i politike razvoja elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja, predlaganja politike i strategije razvoja informacionog društva, razvoju i funkcionisanju informaciono-komunikacione infrastrukture kao i stvaranju uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći. Usavršavao se na kursevima u zemlji i inostranstvu na temu evropskih integracija, projektnog menadžmenta i pravila EU o dodeli državne pomoći. Tečno govori engleski, a služi se nemačkim jezikom.

Aleksandra Rabrenović

Aleksandra RabrenovićAleksandra Rabrenović je saradnica Centra za evropske politike i naučna saradnica Instituta za uporedno pravo u Beogradu. Prethodno je radila kao asistent na Pravnom fakultetu Univeriteta u Beogradu na predmetima upravno pravo i nauka o upravljanju. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, master studije (LLM) na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE), a doktorske studije (PhD) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Glazgovu. Od 2003. Aleksandra radi i kao konsultant u oblasti reforme javne uprave u Srbiji, Crnoj Gori, Rumuniji, Tadžikistanu, Moldaviji, Mongoliji, Kirgistanu i Bosni i Hercegovini. Radila je prvenstveno za Svetsku banku, ali i za Fond za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), britansko Odeljenje za međunarodni razvoj (DFID), Sigmu (SIGMA/OECD), Savet Evrope i projekte Evropske unije. Njeno glavno područje interesovanja je upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru. Objavila je dve knjige i veliki broj radova u oblasti reforme javne uprave na engleskom i srpskom jeziku. Pored engleskog jezika, poseduje dobro znanje ruskog jezika, kao i osnovno znanje francuskog jezika. 

Jelena Popović

Jelena Popovic CEPJelena Popović, diplomirani pravnik i magistar pravnih nauka, stručnjak je za pravo EU u oblasti tehničkih propisa, standarda i ocenjivanja usaglašenosti. Bila je pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja zaduženog za infrastrukturu kvaliteta, a obavljala je i dužnosti načelnika Odeljenja za pravnu harmonizaciju u Kancelariji za evropske integracije, savetnika na projektu USAID, savetnika u saveznom i republičkom Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom. Govori engleski i francuski jezik, majka je jednog deteta.

Mirjana Čizmarov

Mirjana Čizmarov, diplomirani pravnik, stručnjak je za pravo EU u oblasti saobraćaja i telekomunikacija.

Obavljala je dužnosti savetnika i pomoćnika ministra za saobraćaj i telekomunikacije (kasnije za infrastrukturu) za evropske integracije, šefa Biroa za EU Privredne komore Srbije,  direktora sektora i savetnika direktora Direktorata za civilno vazduhoplovstvo. Trenutno je direktor Direktorata za civilno vazduhoplovstvo.

Govori engleski, italijanski i ruski. Udata je i majka je dvoje dece.

 

Mateja Đurović

Mateja Djurovic - CEP

Nakon završene Treće beogradske gimnazije, Mateja 2003. godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu koji završava u aprilu 2007. godine kao najbolji student generacije s prosečnom ocenom 10,00. LLM studije završava na Pravnom fakultetu u Kembridžu. Trenutno je na doktorskim studijama na Institutu Evropskog Univerziteta (EUI) u Firenci. Stručno se usavršavao na univerzitetima Stenford i Ženeva, kao i na Maks Plank Institutu u Hamburgu. Radio je na projektima harmonizacije prava Srbije i Albanije s pravom EU. Godinu dana radio je u advokatskoj kancelariji Gide Loyrette Nouel. Govori engleski, francuski i italijanski jezik, a služi se španskim. Njegove oblasti od posebnog interesovanja obuhvataju evropsko potrošačko i evropsko građansko pravo.

 

Amanda Orza

Amanda Orza CEPAmanda se priključila CEP-u u decembru 2012. godine, nakon što je diplomirala na Američkom Univerzitetu u Bugarskoj u oblastima Političkih nauka i međunarodnih odnosa i Evropskih studija. U CEP-u je radila pod okriljem programskog područja Dobra vladavina na temama kao što su kreiranje politike i učešće zainteresovanih strana, i reforma državne uprave iz perspektive procesa o pristupanju. Tokom završavanja master programa Evropske političke i administrativne studije na Koledžu Evrope u Brižu, radila je za konsultatsku firmu Aksenčur i Lisabonski savet na podsticanju inkluzivnog lokalnog razvoja pametnih gradova. Trenutno radi za g+(europe), briselsku konsultantsku kuću, gde se bavi pitanjima iz oblasti energetike. Amanda gaji posebno interesovanje za pitanjia roda i urodnjavanja.

Ksenija Simović

Ksenija Simović, istraživačKsenija je diplomirala Međunarodnu saradnju za razvoj na Univerzitetu u Rimu „La Sapienza". Po povratku u Srbiju bila je angažovana na IPA projektima za socijalno stanovanje u NVO Hausing centar, a ubrzo  je dobila stipendiju za studije na Twente univerzitetu u Holandiji, gde je završila master studije u oblasti evropskih politika. Tokom master studija razvila je duboko interesovanje za kreiranje politika Evropske unije, što je bilo značajno da dobije stipendiju od strane italijanskog Ministarstva inostranih poslova za trojezičnu diplomu visokih evropskih studija na Evropskom koledžu u Parmi. Ksenija je trenutno u procesu sticanja master diplome pravnog fakulteta u Parmi za evropsko pravo i politike. Tokom studija, kao i kroz kasnije iskustvo sa regionalnim razvojnim projektima u Italiji, ona se specijalizovala za EU politike u oblasti bezbednosti hrane, zaštite potrošača, poljoprivrede i zakonodavstva jedinstvenog evropskog tržišta. Ksenija se pridružila CEP timu kroz Think Tank Young Professional Development Program pod pokroviteljstvom Open Society Foundations Think Tank Fund-a i radila je na istraživanju koje se odnosi na pravnu harmonizaciju u oblasti slobodnog kretanja robe i pregovora o članstvu Srbije u EU. Ksenija tečno govori engleski, italijanski i španski i ima radno znanje nemačkog i francuskog jezika.

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade Today is #WorldWaterDay Water is source of life on our planet and we need to protect it. Learn something about the… https://t.co/D2Si1cT2g8
CEPBelgrade Employees of the #EU delegation in Belgrade marked the first anniversary since the horrific Brussels Attacks. https://t.co/ny7nlaSgSG
CEPBelgrade RT @Green_Europe: Ahead of #EU60 EEB calls for #FutureofEurope to focus on environment, with @CoHedegaard @JanezPotocnik22 and others https…

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme