• ENGENG
 • Tanja Miščević

  Tanja Miščević je šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i redovna profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Potpredsednica je Evropskog pokreta u Srbiji. Direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije bila je od 2005. do 2008. godine. Tokom 2007. godine vodila je pregovarački tim Republike Srbije za pregovore za zaključivanje Sporazuma o viznim olakšicama i Sporazuma o readmisiji između Republike Srbije i Evropske unije. Od 2010. do 2012. bila je državna sekretarka za politiku odbrane Ministarstva odbrane Srbije, ranije i članica i potpredsednica Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Bila je posebna savetnica za evropske integracije potpredsednika Vlade Srbije i ministra za spoljnu i unutrašnju trgovinu u periodu od 2012. do 2013, kao i savetnica UN programa za razvoj za projekte iz oblasti bezbednosti u regionu JIE.

  Predavala je kao gostujuća profesorka na Diplomatskoj akademiji Ministarstva inostranih poslova Hrvatske, Centru za evropske integracije Univerziteta u Bonu, Ekonomskom i Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Vojnoj akademiji Ministarstva odbrane, Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Srbije. U periodu 2008. do 2012. bila je urednica edicije Evropska unija izdavačke kuće Službeni glasnik.  Autorka je dve knjige, većeg broja naučnih monografija i članaka.

  Dobitnica je priznanja „Doprinos godine Evropi“, nagrade „Najevropljanka Balkana“, nagrade „Duga“ za doprinos u borbi protiv homofobije. Imenovana je za Viteza Nacionalnog reda za zasluge dekretom predsednika Republike Francuske.

  Dejan Zlatković

  Dejan Zlatković je diplomirao na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu 2004. godine, a potom završio master studije u oblasti transportne ekonomije na Univerzitetu u Trstu 2005. godine. Trenutno je student doktorant na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu u oblasti finansijskih modela za upravljanje infrastrukturnim projektima. Nakon stažiranja u Kancelariji za evropske integracije, radio je u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i Ministarstvu finansija, kao koordinator za razvojnu pomoć i IPA koordinator na poslovima programiranja i sprovođenja pretpristupnih fondova EU. Od 2009. godine je zaposlen kao ekonomski savetnik u Ekonomskom odeljenju Ambasade Španije u Beogradu. Kao predstavnik Vlade Srbije, učestvovao je u pregovorima o zajmovima sa međunardnim finansijskim institucijama EIB i EBRD za finansiranje infrastrukturnih projekata na Koridoru X. Govori engleski i španski jezik.

  Gordana Bekčić Pješčić

  Gordana je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odeljenju za srpski jezik i opštu književnost. Nakon završetka Studija kulture i roda u okviru Alternativne akademske obrazovne mreže (AAOM), stekla je zvanje master na Fakultetu političkih nauka u oblasti studija SAD. Trenutno je doktorant u istoj oblasti. Gordana je radila kao urednik u izdavačkoj kući, i u timovima za logistiku u međunarodnim organizacijama kao što su Pharmaciens sans Frontiéres Comité International (PSFCI) i u Delegaciji međunarodnog komiteta crvenog krsta (ICRC). Nakon nekoliko godina provedenih u korporativnom sektoru, radila je četiri godine u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije kao savetnik za komunikacije. Gordana je autor knjige Od ideje do slobode koja se bavi političkim i sociološkim aspektima uspostavljanja Sjedinjenih Američkih Država. Objavila je više članaka u vezi sa savremenom kulturom, književnošću, međunarodnim odnosima, i medijskim pitanjima. Jedan je od autora Uputstva za korišćenje društvenih mreža u organima javne uprave (Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave), i urednik u izdavačkoj kući MostArt, Zemun. Govori engleski, i koristi ruski jezik. Udata je i majka jednog deteta.

  Vladimir Vlajković

  Vladimir Vlajković je saradnik Centra za evropske politike i stručnjak sa iskustvom u oblasti upravljanja projektima i upravljanja ljudskim resursima, specijalizovan da dizajnira, predstavi i uvede promene. Uključen je u reformu državne uprave u Srbiji od njenog početka. U prethodnih petnaest godina učestvovao je na brojnim projektima u zemljama u regionu i centralnoj Aziji koji su se bavili izgradnjom kapaciteta i unapređenjem rada državne uprave. U Srbiji je učestvovao u izgradnji kapaciteta za upravljanje reformom državne uprave, uspostavljanju sistema plata u državnoj upravi, kao i u mnogobrojnim projektima koji su se bavili optimizacijom državne uprave. Sproveo je veliki broj funkcionalnih analiza u zemlji i inostranstvu. Radeći na različitim projektima koji su se bavili razvojem institucionalnih kapaciteta u okviru reforme državne uprave, Vladimir je sarađivao sa velikim brojem organa državne uprave i u saradnji sa lokalnim i međunarodnim konsultantima dizajnirao i održao brojne obuke kako bi podržao samu realizaciju projekata. Učestvovao je u izradi velikog broja analiza, radova, izdanja u oblasti reforme državne uprave na srpskom i engleskom jeziku.

  Sofia Tzortzi

  Sofia Tzortzi je ekspert u oblasti procesa donošenja odluka u EU sa širokim iskustvom stečenim putem različitih profesionalnih i akademskih aktivnosti. Zvanje diplomirane (Maîtrise) iz Evropskih studija stekla je na Univerzitetu Sorbona, dok je master odbranila na Evropa koledžu. Trenutno radi kao koordinatorka aktivnosti Komiteta stalnih predstavnika  - I deo (Coreper I) u Savetu ministara EU na poziciji „deputy Mertens“ Republike Kipar koja predsedava Savetom u drugoj polovini 2012. godine (jul - decembar 2012). Pre ovog angažmana bila je angažovana u kabinetu bivšeg grčkog evropskog komesara za životnu sredinu, Stavrosa Dimasa kao i u multinacionalnoj konsultantskoj kući u oblasti evropskih poslova sa sedištem u Briselu. U relevantno istraživačko iskustvo ubrajaju se učešće u projektu „EU Profiler“ Evropskog instituta u Firenci za evropske izbore 2009. godine kao državni ekspert, zatim priprema „Vodiča za efikasno lobiranje“ itd. Ostale aktivnosti uključuju bavljenje novinarstvom, volonterski rad u okviru Olimpijskih igara, rad sa decom sa invaliditetom kao i amatersko pozorište. Pored grčkog, odakle je poreklom i koji je njen maternji jezik, Sofia tečno govori engleski i francuski. Živi u Briselu (Belgija) nakon vremena provedenog u Francuskoj i Poljskoj.

  Zoran Sretić

  Zoran Sretić je stručnjak za pravo Evropske unije, pravo životne sredine, pravo konkurencije EU, pravo intelektualne svojine i pravila unutrašnjeg tržišta EU. Rukovodio je Grupom za životnu sredinu, poljoprivredu i ruralni razvoj u Kancelariji za evropske integracije gde prati aktivnosti Vlade i pruža stručnu pomoć državnim organima u procesu pristupanja EU u relevantnim oblastima. Jedna od njegovih glavnih nadležnosti bila je savetovanje Pregovaračke strukture Srbije za vođenje pregovora o pristupanju, kao i pružanje pravnih analiza vladinih politika i mera u vezi sa pravom životne sredine EU, pravom intelektualne svojine i režimom unutrašnjeg tržišta, uključujući nesmetanu implementaciju trgovinskih odredbi i odredbi u vezi sa konkurencijom iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zaključenom između Srbije i EU. Zoran je trenutno konsultant, a bio je savetnik u advokatskoj kancelariji Gecic Law do aprila 2016. Zoran je stekao titulu mastera prava u oblasti konkurencije na Univerzitetu Kraljica Meri u Londonu, kao i titulu magistra prava na međunarodnim magistarskim studijama Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija. Redovno objavljuje stručne tekstove u oblasti prava životne sredine EU, unutrašnjeg tržišta EU, zaštite prava intelektualne svojine i Zajedničke poljoprivredne politike u domaćoj stručnoj periodici, kao što su Pravo i privredaRevija za evropsko pravoIzazovi evropskih integracija i dr. On je bio saradnik i autor na izradi studije Efekti integracije Srbije u EU (FEFA fakultet, 2009.), brošure Bezbednost proizvoda i SSP (Ministarstvo trgovine i usluga, 2009, Beograd); i zbornika radova Ugovor iz Lisabona - sigurna luka ili početak novog putovanja? (Službeni glasnik, 2010.). Takođe, koautor je knjiga: Ekonomsko-privredni vodič kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (ISAC Fund, 2008), Izazovi evropskih integacija u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica (PALGO centar, 2011.), Vodič kroz EU politike – Trgovina (Evropski pokret u Srbiji, 2011.).

  Jelena Popović

  Jelena Popović, diplomirani pravnik i magistar pravnih nauka, stručnjak je za pravo EU u oblasti tehničkih propisa, standarda i ocenjivanja usaglašenosti. Bila je pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja zaduženog za infrastrukturu kvaliteta, a obavljala je i dužnosti načelnika Odeljenja za pravnu harmonizaciju u Kancelariji za evropske integracije, savetnika na projektu USAID, savetnika u saveznom i republičkom Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom. Govori engleski i francuski jezik, majka je jednog deteta.

  Mirjana Čizmarov

  Mirjana Čizmarov, diplomirani pravnik, stručnjak je za pravo EU u oblasti saobraćaja i telekomunikacija. Obavljala je dužnosti savetnika i pomoćnika ministra za saobraćaj i telekomunikacije (kasnije za infrastrukturu) za evropske integracije, šefa Biroa za EU Privredne komore Srbije,  direktora sektora i savetnika direktora Direktorata za civilno vazduhoplovstvo. Trenutno je direktor Direktorata za civilno vazduhoplovstvo. Govori engleski, italijanski i ruski. Udata je i majka je dvoje dece.  

  Mateja Đurović

  Nakon završene Treće beogradske gimnazije, Mateja 2003. godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu koji završava u aprilu 2007. godine kao najbolji student generacije s prosečnom ocenom 10,00. LLM studije završava na Pravnom fakultetu u Kembridžu. Trenutno je na doktorskim studijama na Institutu Evropskog Univerziteta (EUI) u Firenci. Stručno se usavršavao na univerzitetima Stenford i Ženeva, kao i na Maks Plank Institutu u Hamburgu. Radio je na projektima harmonizacije prava Srbije i Albanije s pravom EU. Godinu dana radio je u advokatskoj kancelariji Gide Loyrette Nouel. Govori engleski, francuski i italijanski jezik, a služi se španskim. Njegove oblasti od posebnog interesovanja obuhvataju evropsko potrošačko i evropsko građansko pravo.  

  Amanda Orza

  Amanda se priključila CEP-u u decembru 2012. godine, nakon što je diplomirala na Američkom Univerzitetu u Bugarskoj u oblastima Političkih nauka i međunarodnih odnosa i Evropskih studija. U CEP-u je radila pod okriljem programskog područja Dobra vladavina na temama kao što su kreiranje politike i učešće zainteresovanih strana, i reforma državne uprave iz perspektive procesa o pristupanju. Tokom završavanja master programa Evropske političke i administrativne studije na Koledžu Evrope u Brižu, radila je za konsultatsku firmu Aksenčur i Lisabonski savet na podsticanju inkluzivnog lokalnog razvoja pametnih gradova. Trenutno radi za g+(europe), briselsku konsultantsku kuću, gde se bavi pitanjima iz oblasti energetike. Amanda gaji posebno interesovanje za pitanjia roda i urodnjavanja.

  Ksenija Simović

  Ksenija se pridružila CEP timu 2013. godine, kroz Think Tank Young Professional Development Program pod pokroviteljstvom Fonda za otvoreno društvo i radila je na istraživanju koje se odnosi na harmonizaciju zakona u oblasti slobodnog kretanja robe i pregovora o članstvu Srbije u EU. Kasnije je završila praksu plave knjige u Opštoj upravi za poljoprivredu Evropske komisije i godinu dana radila u Evropskoj agenciji za sigurnost hrane u Parmi. Trenutno je službenica za komunikacije u COPA COGECA, najvećem lobisti u EU za poljoprivredu, sa sedištem u Briselu. Ksenija je završila osnovne studije Međunarodne saradnje i razvoja na Univerzitetu u Rimu "La Sapienza", i nagrađena je stipendijom Univerziteta Twente u Holandiji gde je završila master Evropske studije. Tokom master studija razvila je duboko interesovanje za kreiranje politika EU, što je bio dodatni razlog za  dobijanje stipendije italijanskog Ministarstva spoljnih poslova za sticanje trojezičnu diplomu u naprednim evropskim studijama na Evropskoj školi Parma fondacije. Ksenija govori tečno engleski, italijanski i španski i ima radno znanje nemačkog i francuskog jezika.
  Nazad na vrh